ნინო ხელაძემმართველობისა და სივრცული მონაცემების მენეჯმენტის სპეციალისტი

ნინო ხელაძე გახლავთ ააიპ “გარემო და განვითარების” დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. იგი არის ტვენტეს უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული მეცნიერებისა და დედამიწაზე დაკვირვების ფაკულტეტის, (ITC , ნიდერლანდები) მაგისტრანტი (2007-2008/2009-2011), მიწის ადმინისტრირებისას სივრცული ინფორმაციის მართვის  და  მმართველობისა და სივრცითი ინფორმაციის მენეჯმენტის მიმართულებით.