კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის შემუშავება

განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი, 2018 - სექტემბერი, 2019

დონორი: KFW / GFA საკონსულტაციო ჯგუფი

პროექტის ძირითადი ამოცანები:

  • დაცული ტერიტორიის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესის შესახებ ტრენინგის ჩატარება
  • კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის აღწერილობითი და სიტუაციური ანალიზის თავების შემუშავება (დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის ჩათვლით)
  • მართვის გეგმის ხედვებისა და ამოცანების შემუშავება
  • შიდა ფუნქციონალური დატვირთვის მქონე ზონირების რუკების შემუშავება
  • მართვის გეგმის პროგრამების შემუშავება
  • სამოქმედო გეგმის შემუშავება

პროექტის შედეგი: კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მართვის შემუშავებული გეგმა.

Post a comment