მდინარეების ალაზნის, ივრის და მტკვრის პოტენციალის სკრინინგი, იდენტიფიცირება და კვლევა

განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2015 – აპრილი, 2015

დონორი: ჰიდროდიზაინი

პროექტის მიზნები იყო მდინარის აუზის შესახებ საბაზისო გარემოსდაცვითი ინფორმაციის შეგროვება, ძირითადი წყლის მომხმარებლების იდენტიფიცირება, პოტენციური ზეგავლენის შეფასება.

პროექტის შედეგად მომზადდა წინასწარი გარმოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედებების შეფასების ანგარიში ალაზნის, იორის და მტკვრის აუზებისათვის.

Post a comment