გურიისა და აჭარის რეგიონების მდინარეების და მდინარე ენგურის წყლის აუზის შეუსწავლელი ჰიდრო პოტენციის გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასება

განხორციელების პერიოდი: მარტი, 2015 – მაისი, 2015

დონორი: შტუკი კავკასია

პროექტის მიზნები იყო გურიისა და აჭარის რეგიონების მდინარეების და მდინარე ენგურის წყლის აუზის ბუნებრივი გარემოს შეფასება, დაგეგმილი ჰიდროენერგეტიკული პროექტების მოკლე გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება და გარემოსდაცვითი რისკების იდეტიფიცირება.

პროექტის შედეგად მოხდა გურიისა და აჭარის რეგიონების მდინარეების და მდინარე ენგურის წყლის აუზის წინასწარი გარემოსდაცვითი შეფასება.