მდინარე რიონის პოტენციური ჰიდრორესურსების შეფასება

განხორციელების პერიოდი: ივლისი, 2015 – აგვისტო, 2015

დონორი: შტუკი კავკასია

პროექტის მიზნები იყო მდინარე რიონის აუზის ბუნებრივი და სოციო-ეკონომიკური გარემოს შეფასება, დაგეგმილი ჰიდროენერგეტიკული პროექტების მოკლე გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება მათ შორის ფიზიკური, სოციალური და ბიოლოგიური სენსიტიური რეცეპტორების და დაკავშირებული სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკების იდეტიფიცირება.

პროექტის შედეგად მოხდა მდინარე რიონის აუზის წინასწარი გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება.

Post a comment