ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა

განხორციელების პერიოდი: მაისი, 2015 – მაისი, 2016

დონორი: გერმანიის განვითარების ბანკის (KfW) /PEM Consult

პროექტის მიზნები იყო საერთაშორისო ექსპერტის ასისტირება შემდეგ საკითხებში: მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ორგანიზაციულ/ინსტიტუციურ შეფასება, შესაძლებლობების განვითარების შეფასება; სამუშაო გეგმის მონიტორინგის სისტემა; მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის განხორციელების სტრატეგია; ბიზნეს გეგმის მეთოდოლოგია, ბიზნეს გეგმის განხორციელება; წლიური სამოქმედო გეგმები; ტრენინგების საჭიროების შეფასება და ტრენინგების გეგმა მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისთვის; ტრენინგ მასალების შემუშავება (შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე) და ტრენინგების ჩატარება მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის თანამშრომლებისთვის; კარიბჭის გადასახადის გამოთვლის მეთოდოლოგიის/კონცეფციის, ფინანსური ანგარიშგების სტრუქტურის შემუშავება.

ძირითადი შედეგი: მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ფინანსური და ორგანიზაციული განვითარება.