კურორტ ლებარდეს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური და გეოლოგიური შეფასება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესამუშავებლად

განხორციელების პერიოდი: დაწყება: (აგვისტო/2018) დასრულება: (სექტემბერი/2018)
დონორი “ბაუ დიზაინი” (არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინის ბიურო)
ძირითადი ამოცანები პროექტის ძირითადი მიზანი იყო კურორტ ლებარდეს დოკუმენტაციის, კერძოდ:
• ზოგადი გეოლოგიის შესახებ ანგარიშის მომზადება არსებულ მასალებზე დაყრდნობით;
• სტატისტიკური მახასიათებლების დამუშავება უახლოესი მეტეოროლოგიური სადგურებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე (ნალექები, ქარი, მზის რადიაცია);
• ტერიტორიის სამედიცინო/სამკურნალო პოტენციალის კვლევა (სამკურნალო წყლების კუთხით) – დებიტის და ტემპერატურის დადგენა, მინერალური წყლების ქიმიური დახასიათება საარქივო მასალებზე დაყრდნობით.
ძირითადი შედეგი პროექტის შედეგი იყო: კურორტ ლებარდეს ბუნებრივი კატასტროფების რისკები შეფასების შესახებ შემუშავებული ანგარიში