კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ინტერგირებული რისკის მართვის პრაქტიკის შეფასება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ექვს მუნიციპალიტეტში

განხორციელების პერიოდი: აპრილი, 2018 – ივლისი, 2018

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)

პროექტის ძირითადი მიზანი იყო  კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ინტერგირებული რისკის მართვის პრაქტიკის ანალიზი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ექვს მუნიციპალიტეტში, რომელიც მოიცავდა კლიმატის ცვლილებისადმი საადაპტაციო დაგეგმვას, მრავალი საფრთხეების რისკების მართვის დაგეგმვას, ადგილობრივ დონეზე მრავალი საფრთხეებისადმი რეაგირებას და მზაობის დაგეგმვას.

პროექტის შედეგი იყო: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ექვს მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ინტერგირებული რისკის მართვის პრაქტიკის შეფასების ანგარიში

პროექტის შედეგის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://www.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/ENV/UNDP_GE_EE_Assessment%20Report%20on%20CCA_ENG.pdf