• მდინარე რიონის პოტენციური ჰიდრორესურსების შეფასება

    განხორციელების პერიოდი: ივლისი, 2015 – აგვისტო, 2015 დონორი: შტუკი კავკასია პროექტის მიზნები იყო მდინარე რიონის აუზის ბუნებრივი და სოციო-ეკონომიკური გარემოს შეფასება, დაგეგმილი ჰიდროენერგეტიკული პროექტების მოკლე გარემოსდაცვითი…


    Continue reading