წყლის რესურსების მართვის (WRM) კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

პროექტის დასახელება: წყლის რესურსების მართვის (WRM) კანონის მოთხოვნების განხორციელების და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში.

განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2023) დასრულება: (ივნისი/2024)

დონორი:USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა.

ძირითადი ამოცანები:გრანტის მიზანია მხარი დაუჭიროს საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვის საკითხების შესახებ ახალი კანონით შემოღებული სიახლეებისა და რეგულაციების ცოდნის გუმჯობესებას და ზოგადი ცნობიერების ამაღლებას.
ძირითადი შედეგი:
  • ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის წყლის რესურსების მართვის ტრენინგ პროგრამის შემუშავება;
  • საქართველოს მდინარეების ალაზანი-იორის, ჭოროხი-კინტრიშის, ხრამი-დებედას, მტკვრის და ენგურ-რიონის აუზების მუნიციპალიტეტების ძირითად დაინტერესებული მხარეებისთვის წყლის რესურსების მართვის კანონმდებლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ფორუმების ორგანიზება.
.