პროფესიული ონლაინ ტრენინგებისთვის არსებული ელექტრონული პლატფორმის წარმატებული გადაცემის და ეფექტური მართვის მხარდაჭერა საბოლოო ბენეფიციარისთვის.

პროექტის დასახელება: პროფესიული ონლაინ ტრენინგებისთვის არსებული ელექტრონული პლატფორმის წარმატებული გადაცემის და ეფექტური მართვის მხარდაჭერა საბოლოო ბენეფიციარისთვის.

განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2020) – დასრულება: (დეკემბერი/2022)

დონორი:გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)/ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) /კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF)
ძირითადი ამოცანებიპროექტის საბოლოო მიზანია უზრუნველყოს არსებული ელექტრონული პლატფორმის ონლაინ ტრენინგ-მოდულების გამართლად ფუნქციონირება და ადმინისტრირება, მისი განვითარება და საბოლოო ბენეფიციარის მიერ პლრატფორმის ეფექტურად და მდგრადად გამოიყენება გრძელვადიან პერიოდში დაცული ტერიტორიების თანამშრომლების პროფესიული შესაძლებლობების განვითარებისთვის.
ძირითადი შედეგი:
  • ელექტრონული პლატფორმის (http://lms.envdevelopment.mepa.gov.ge)ვებ-გვერდზე არსებული ხარვეზების გასწორება;
  • ელექტრონული პლატფორმის ინსტიტუციონალური და ოპერატიული მართვის გეგმის შემუშავება მომდევნო 5 წლისთვის;
  • ლექტრონული პლატფორმის მართვაზე და ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელი უწყების ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება, შესაბამისი ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრების და სახელმძღვანელოების უზრუნველყოფის გზით.