გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხელშეწყობა საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვის, ორგანიზებასა და განხორციელებაში.

პროექტის დასახელება: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  კომიტეტის ხელშეწყობა საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვის, ორგანიზებსა და განხორციელებაში.

განხორციელების პერიოდი:დაწყება: (მარტი/2020) –დასრულება: (მარტი/2023)

დონორი:ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი (WFD)
ძირითადი ამოცანები:პროექტის საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  კომიტეტს საქართველოში დეკარბონიზაციის შესახებ თემატური მოკვლევის დაგეგმვას, ორგანიზებასა და განხორციელებას.
ძირითადი შედეგი:
  • ცოდნის გაზიარების სესია დეკარბონიზაციის შესახებ;
  • დეკარბონიზაციის თემატური მოკვლევის სამუშაო აღწერილობა და დაინტერესებული მხარეების სია;
  • წარმოდგენილი წერილობითი მასალების შესახებ მოკლე ანგარიში;
  • სამუშაო შეხვედრები;
  • კომიტეტის/სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ დამტკიცებული დეკარბონიზაციის თემატური მოკვლევის ძირითადი მიგნებებისა და რეკომენდაციების საბოლოო ანგარიში.